Oświadczenie w sprawie dostępności

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mazowiecka.edu.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji jest dokumentacja przetragowa.
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-15.

Skróty klawiaturowe

Brak skrótów klawiszowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Wiśniewska, adres e-mail bip@mazowiecka.edu.pl. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje nt. dostępności architektonicznej budynków Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku otrzymają Państwo kontaktując się z rzecznikiem ds. studentów niepełnosprawnych.

https://mazowiecka.edu.pl/kontakt/rzecznik-niepelnosprawnych/

Opis dostępności budynków w wersji elektronicznej zostanie zamieszczony wkrótce. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 miesiące temu (poniedziałek, 06 wrzesień 2021, godzina 09:08)
  • Osoba publikująca: Redaktor BIP
  • Nadzór nad treścią: Redaktor BIP
  • Ilość wyświetleń: 45
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 06 wrzesień 2021, godzina 09:08
  • Historia aktualizacji

  • 06 wrzesień 2021, godzina 09:08 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)