INFORMACJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Informujemy, że studenci którzy wznawiają studia lub powtarzają semestr letni w roku akademickim 2019/2020, mogą ubiegać się o pomoc materialną.
Wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej Uczelni.
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki, Plac Dąbrowskiego 2, pok. 113B w terminie 24.02.2020 r. – 06.03.2020r.
(w godzinach od 9:00 – 14:00).

NIEKOMPLETNE WNIOSKI NIE SĄ PRZYJMOWANE

Wymagane dokumenty do stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020:
1) zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej, dotyczący m.in. pozarolniczej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej), 30b (podatek od dochodu m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a zawierające informację o:
a) wysokości dochodu, tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy;
b) wysokości podatku należnego;
c) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczone od dochodu;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
3) zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia:
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach;
o systemie ubezpieczeń społecznych;
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących;
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;
– zasiłek macierzyński o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
– alimenty na rzecz dzieci;
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca1991o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– świadczenia rodzicielskie;
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
– świadczenia pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
– świadczenia pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 – 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów;
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 – 1945, otrzymywane z zagranicy;
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc;
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniących funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych;
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód;
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych;
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”;
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z 25 czerwca 2010 r. O sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom;
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006.
4) zaświadczenia właściwego organu albo oświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się
o świadczenie;
5) zaświadczenie właściwego organu gminy o posiadaniu przez każdego pełnoletniego członka rodziny gospodarstwa rolnego, wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy lub oświadczenie
o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w tym poza terenem gminy zamieszkania;
6) zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej;
7) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
8) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów prawomocnych wyroków zasądzających alimenty albo ugód sądowych bądź ugód zawartych w postępowaniu mediacyjnym, dotyczącym obowiązku płatności alimentów, zaopatrzonych w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukę;
9) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) lub jego odpowiednik, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
10. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 4, student może zostać wezwany do przedłożenia innych dokumentów, np.:
a) umowa dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
b) umowa zawarta w formie aktu notarialnego − w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
c) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
e) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je
w wysokości innej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
f) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
g) dokument (zaświadczenie/oświadczenie) określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne – dokument (zaświadczenie) jest bezwzględnie wymagane, jeżeli liczba miesięcy uzyskiwanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie wynosiła mniej niż 12 miesięcy oraz na dzień składania wniosku dochód ten jest nadal uzyskiwany;
h) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny studenta lub studenta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie;
i) dokument określający datę utraty dochodu (dochód netto) oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta;
j) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica studenta − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
k) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku, gdy ojciec jest nieznany;
l) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
m) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
n) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
o) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
p) kopia decyzji właściwego organu przyznająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
z określeniem jego wysokości;
q) informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub osoby, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);
r) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane, gdy mamy do czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania;
s) w przypadku, gdy w rodzinie dochód uzyskiwany jest za granicą, a nie jest wykazywany przez Urząd Skarbowy, student powinien przedłożyć dokument, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, potwierdzający zatrudnienie za granicą i osiągnięty dochód;
t) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do stypendium socjalnego;
u) inne dokumenty, konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, kopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – gdy członkiem rodziny studenta jest dziecko niepełnosprawne, nieuczące się lub powyżej 26. roku życia, kopia decyzji o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej i itd.).
v) obowiązkowo zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta, jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyliczony w celu przyznania stypendium socjalnego w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku nie przekracza kwoty 528,00 zł. (zgodnie z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 29 lipiec 2020, godzina 13:01)
  • Osoba publikująca: Redaktor BIP
  • Nadzór nad treścią: Redaktor BIP
  • Ilość wyświetleń: 166
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 29 lipiec 2020, godzina 13:02
  • Historia aktualizacji

  • 29 lipiec 2020, godzina 13:02 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)
    29 lipiec 2020, godzina 13:01 Aktualizacja dokumentu (Redaktor BIP)